LỊCH LÀM VIỆC DỰ KIẾN CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN TUẦN 27/11 – 01/12/2017