LỊCH LÀM VIỆC DỰ KIẾN CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN TUẦN 18/12 – 22/12/2017