LỊCH LÀM VIỆC DỰ KIẾN CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN TỪ 23/10 – 27/10/2017