LỊCH LÀM VIỆC DỰ KIẾN CỦA BAN LÃNH ĐẠO VIỆN TUẦN 22/7 – 26/7/2019