LỊCH LÀM VIỆC DỰ KIẾN CỦA BAN LÃNH ĐẠO VIỆN TUẦN 09/7 – 13/7/2018