LỊCH LÀM VIỆC DỰ KIẾN CỦA BAN LÃNH ĐẠO VIỆN TUẦN 05/8 – 09/8/2019