LỊCH LÀM VIỆC DỰ KIẾN CỦA BAN LÃNH ĐẠO TUẦN 11/11 -15/11/2019