Khó khăn, thách thức và giải pháp trong việc nhân rộng Mô hình tưới nước tiết kiệm (Phun mưa tại gốc)