Kết quả ủ chua cây Ngô sau thu hoạch làm thức ăn cho bò