Hội thảo thúc đẩy hợp tác công tư và chia sẻ kinh nghiệm sản xuất Hồ tiêu bền vững