Hội thảo “ Kết quả 7 năm hợp tác giữa WASI – NESTLÉ trong chương trình phát triển cà phê bền vững tại Việt Nam”