Hội thảo Đề án khung sản phẩm Quốc gia cà phê Việt nam chất lượng cao và xây dựng nhiệm vụ khoa học công nghệ