Hội nghị cán bộ, viên chức Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên năm 2019

 Đặng Thị Thắm

Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế

     Chiều ngày 11 tháng 01 năm 2019, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2019. Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá những thành tích đạt được trong năm 2018 đồng thời nêu lên những hạn chế, tồn tại và thách thứcđể toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Viện nghiêm túc nhìn nhận và có phương hướng khắc phục trong năm 2019.

     Tham dự Hội nghị có Ban lãnh đạo Viện, lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Viện. Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị có ông Trương Hồng – Quyền Viện trưởng, ông Vũ Thế Thịnh – Chủ tịch Công đoàn; thư ký Hội nghị có ông Phan Thanh Bình và Bà Châu Thị Minh Long.

    Hình 1. Toàn cảnh Hội nghị

     Tại Hội nghị, ông Trần Vinh – Phó Viện trưởng đã đọc báo cáo tổng kết đánh giá tình hình thực hiện công tác năm 2018;mục tiêu,phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; Ông Ngô Đức An – Kế toán trưởng báo cáo tình hình tài chính năm 2018 và thông báo các sửa đổi quy chế dân chủ và quy chế chi tiêu nội bộ của Viện năm 2019.Hội nghị cũng đã nghe và đóng góp ý kiến về báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra Nhân dân do ông Tôn Thất Dạ Vũ trình bày.

     Với tinh thần thẳng thắn và dân chủ, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tập trung đóng góp ý kiến cho phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2019; Thống nhất giữ nguyên quy chế dân chủ cơ sở đã ban hành năm 2018; Sửa đổi một số nội dung trong quy chế chi tiêu nội bộ như: tăng phụ cấp cho mỗi cán bộ khối phòng ban từ 500.000 đồng/ tháng lên 1.000.000 đồng/tháng; chi phụ cấp cho mỗi chủ trì nhiệm vụ thường xuyên và cán bộ liên quan là 500.000 đồng/tháng; và sẽ chi phụ cấp độc hại cho các phòng bộ môn tùy vào tình hình thực tế.

     Tại Hội nghị, Ban lãnh đạo Viện đã công bố và phát thưởng thi đua cho các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017.

Một số hình ảnh phát thưởng tại Hội nghị: