Họp Hội đồng khoa học công nghệ cấp cơ sở đánh giá, thẩm định các kết quả nghiên cứu các đề tài về cây Cà phê, Hồ tiêu

ThS. Đào Thị Lan Hoa

Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế

     Chiều ngày 31 tháng 5 năm 2018, Hội đồng khoa học công nghệ củaViện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyênđã họp nghiệm thu, góp ý các nhiệm vụ cấp cơ sở do Phòng Nghiên cứu Ứng dụng của Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ Cà phê Eakmat (TTEK) thực hiện.

     Hội đồng đã nghiệm thu 1 đề tài cấp cơ sở (về nhân giống cây hồ tiêu), đồng thời góp ý cho 6 nhiệm vụ về cây cà phê (nghiên cứu về giá thể, cách gieo ươm cà phê) và cây bơ (thí nghiệm bao quả phòng trừ sâu bệnh hại) đang triển khai và chuẩn bị triển khai trong năm 2018 của TTEK.

Hội đồng nghiệm thu đề tài

     Thay mặt cho Hội đồng Khoa học, đồng chí Trương Hồng – Quyền Viện trưởng mong muốn Phòng Nghiên cứu Ứng dụng của TTEK tiếp tục nghiên cứu các vấn đề về cây cà phê: lựa chọn các giá thể, cách gieo ươm cà phê, kỹ thuật ghép… để nâng cao hệ số nhân giống cà phê trong vườn ươm, tăng tỷ lệ cây lá sò, cây giống đạt tiêu chuẩn xuất vườn, đồng thời tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện các vấn đề liên quan đến cây cà phê và các cây trồng khác do TTEK quản lý để phục vụ cho sản xuất.