Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết TW6 khóa XII

 Đặng Thị Thắm

Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế (WASI)

      Ngày 09 tháng 01 năm 2018, Đảng ủy Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) đã tổ chức học tập quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đến tất cả cán bộ, đảng viên của Viện.

      Đồng chí Trương Hồng – Bí thư Đảng ủy, Quyền Viện trưởng của WASI là báo cáo viên truyền đạt các nội dung của Nghị quyết.

Đồng chí Trương Hồng, Quyền viện trưởng –  Bí thư Đảng ủy đang truyền đạt Nghị quyết

       Tại buổi học, cán bộ và đảng viên của WASI được truyền đạt 4 Nghị quyết quan trọng: Nghị quyết 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết 20-NQ/TW về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết 21/NQ-TW về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

Cán bộ, đảng viên của WASI tại lớp học

       Qua buổi học tập, cán bộ và đảng viên đã nâng cao nhận thức về những quan điểm của Đảng đối với các nội dung được nêu trong các Nghị quyết, trong đó có nhiều vấn đề gắn với định hướng hoạt động của đơn vị trong giai đoạn sắp tới./.