Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên tiếp và làm việc với đoàn chuyên gia của Văn phòng đại diện Embden Drishaus & Epping Consulting GMBH