Vai trò và tầm quan trọng của Vi sinh vật nội sinh đối với cây trồng, môi trường và đời sống con người