Thông báo về việc cung cấp giống Tiêu Vĩnh Linh và giống cà phê TRS1