LỊCH LÀM VIỆC DỰ KIẾN CỦA BAN LÃNH ĐẠO VIỆN TUẦN 17/6 – 21/6/2019