VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM NGHIỆP TÂY NGUYÊN

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

BAN LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG KHCN
CÁC PHÒNG BAN CHỨC NĂNG CÁC PHÒNG BỘ MÔN NGHIÊN CỨU CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VIỆN
 Phòng Tổ chức Hành chính Bộ môn cây Công nghiệp Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Nông Lâm nghiệp Lâm  Đồng
Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế Bộ môn Hệ thống Nông Lâm nghiệp  Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cây Hồ tiêu
Phòng Tài chính kế toán        Bộ môn Bảo vệ Thực Vật Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Nông Lâm nghiệp Eakmat      
Bộ môn Lâm nghiệp và cây Ăn quả
 Phòng Thí nghiệm Sinh hóa và Công nghệ sinh học
 Bộ môn cây Lương thực và Thực phẩm

Bộ môn Chăn nuôi và Đồng cỏ

Phòng Phân tích Nông hóa

Phòng Chuyển giao Công nghệ và Khuyến Nông