Đào tạo Kỹ thuật viên chăn nuôi Bò thịt cao sản và Bò sữa

Hình 1. Lãnh đạo Trung tâm Nông nghiệp huyện Cát Tiên phát biểu tại Lớp đào tạo KTV

Hình 2. Lớp đào tạo Kỹ thuật viên chăn nuôi tại huyện cát Tiên, Lâm Đồng

Hình 3. Các học viên tham gia Lớp đào tạo KTV