Đại hội Chi bộ Khối nghiên cứu nhiệm kỳ 2017 – 2020