Kết quả nghiên cứu khoa học(16/01/2016)

Nghiên cứu chọn lọc các giống Macadamia thích hợp điều kiện vùng Tây Nguyên và khả năng phát triển cây Macadamia bằng phương thức trồng xen ThS. Trần Vinh KS. Đặng Thị Thùy Thảo Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên 1. Mở đầu Hiện nay vấn đề xác định cơ cấu cây trồng trong nông lâm nghiệp là vấn đề nan giải  đối với nhiều địa phương trong cả…