Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Vai trò và tầm quan trọng của Vi sinh vật nội sinh đối với cây trồng, môi trường và đời sống con người(05/02/2018)

VAI TRÒ VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA VI SINH VẬT NỘI SINH ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG, MÔI TRƯỜNG VÀ ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI Biên tập và hiệu chỉnh: ThS. Phạm Công Trí [1] PHẦN 2. VAI TRÒ VÀ ỨNG DỤNG CHỦ YẾU CỦA VI SINH VẬT NỘI SINH 1. Kích thích sinh trưởng (Phytostimulation) •       VSV nội sinh đóng vai trò quan trọng giúp cây lấy dinh dưỡng từ môi…