(Tiếng Việt) Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cây Hồ tiêu tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm 2020(21/01/2020)

(Tiếng Việt)  Ngày 14/01/2020, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Cây Hồ tiêu trực thuộc Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm 2020. Hội nghị nhằm đánh giá kết quả đạt được năm 2019 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2020.

Efficacy of wood vinegar in controlling nematodes (meloidogyne incognita and pratylenchus coffeae) in the laboratory condition(21/03/2019)

Nguyen Xuan Hoa and Nguyen Hong Phong   Wood vinegar (Pyroligneous Acid) is mainly composed by acetic acid, acetone, methanol and more 200 organic compounds. There are a lot of studies on the use of wood vinegar in agriculture such as soil improvement, growth stimulation, plant protection, weeds control, etc. Evaluation on efficacy of wood vinegar in controlling nematodes (Meloidogyne incognita và Pratylenchus coffeae) damaging coffee trees was conducted in…