(Tiếng Việt) 1ha cà phê cần bón bao nhiêu phân bón vô cơ trong một năm?

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.