Danh sách tài liệu mới Quý II/2018

Đặng Thị Thắm

Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế

     Thư viện của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên xin giới thiệu danh sách tài liệu mới quý II năm 2018 như sau:

TT

Tên tài liệu

Tác giả

Năm xuất bản

Nhà xuất bản/Nơi xuất bản/Trang web

Số trang

1

Hệ thống Quản lý an toàn sinh học cây trồng biến đổi gen

Lê Huy Hàm

Phạm Thị Lý Thu

2014

NXB Hà Nội

159

2

Tiêu chuẩn quốc gia – TCVN 4842-2:2017: Rau. Tên gọi. Phần 2: Danh mục thứ hai

 

2017

 

8

3

Tiêu chuẩn quốc gia – TCVN 11041-1:2017: Nông nghiệp hữu cơ. Phần 1: Yêu cầu chung đối với sản xuất, chế biến, ghi nhãn sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

 

2017

 

28

4

Tiêu chuẩn quốc gia – TCVN 11041-2:2017: Nông nghiệp hữu cơ. Phần 2: Trồng trọt hữu cơ

 

2017

 

20

5

Tiêu chuẩn quốc gia – TCVN 11041-3:2017: Nông nghiệp hữu cơ. Phần 3: Chăn nuôi hữu cơ

 

2017

 

26

6

Tiêu chuẩn quốc gia – TCVN 12134:2017: Nông nghiệp hữu cơ. Yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận

 

2017

 

42

7

Tiêu chuẩn quốc gia – TCVN 11788-1: 2017: Khảo nghiệm, kiểm định thức ăn chăn nuôi. Phần 1: Thức ăn cho bê và bò thịt

 

2017

 

13

8

Tiêu chuẩn quốc gia – TCVN 11881:2017: Tinh dầu hạt tiêu đen (Piper nigrum L.)

 

2017

 

14

9

Tiêu chuẩn quốc gia – TCVN 11891:2017: Tinh dầu gừng [Zingiber officinale Roscoe]

 

2017

 

17

10

Tiêu chuẩn quốc gia – TCVN 12017:2017: Thuốc bảo vệ thực vật. Lấy mẫu

 

2017

 

13

11

Tiêu chuẩn quốc gia –  TCVN 12056:2017: Quy phạm thực hành để ngăn ngừa và giảm thiểu nhiễm ochratoxin a trong cacao

 

2017

 

15

12

Tạp chí Khoa học Công nghệ nông nghiệp Việt Nam số 2 (87/2018)

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS)

2018

VAAS

128

13

Tạp chí Khoa học Công nghệ nông nghiệp Việt Nam số 3 (88/2018)

VAAS

2018

VAAS

112

14

Thông tin khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp (WASI)

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI)

2018

WASI

50

15

Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ 2017

WASI

2018

WASI

170

16

Kết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

Tổng cục thống kê

2018

NXB Thống Kê

683