Danh sách tài liệu mới quý I năm 2019

        Nguyễn Thị Thanh Thúy

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên

      Thư viện của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên xin giới thiệu danh sách các sách và tài liệu điện tử mới trong quý I năm 2019 như sau:

Danh sách tài liệu mới bổ sung quý I

  TT

Tên tài liệu

Tác giả

Năm xuất bản

Nhà xuất bản/Nơi xuất bản/ Trang web

Số trang

 

Tài liệu điện tử

 

 

 

 

  1

Báo cáo hiện trạng và định hướng phát triển bền vững cây ăn quả các tỉnh phía Nam

 

2019

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

200

  2

Nâng cao giá trị cà phê Việt Nam cơ hội và thách thức

 

2019

Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản

169

  3

Collaborative study of coffee rejuvenation strategies in Vietnam

Keith R. Chapman

2014

FAO

60

  4

The reality of the development of the avocado  and coffee trees intercrop model  in Bao Lam district, Lam Dong province

Đặng Văn Đông

2018

Tạp chí Khoa học

9

  5

Economic viability of coffee farming

 

2018

Global coffee platform

15

  6

Country coffee profile:  Vietnam

 

2019

International Coffee Council

27

  7

Economic analysis of perennial crop systems in Dak Lak province, Vietnam

Phan Thi Thuy, Le Duc Niem, Thi Minh Hop Ho, Philippe Burny and Philippe Lebailly

2018

Sustainability

15

  8

This report contains assessments of commodity and trade issues made by usda staff and not necessarily statements of official U.S. government policy

Megan M. Francic, Quan Tran

2018

Global Agricultural information network

10

 

Sách

 

 

 

 

  9

Evaluation of participation and satisfaction levels among beneficiaries of national target program on new rural development in Vietnam

Phạm Thị Hiền

2018

Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm Nông Lâm nghiệp Lâm Đồng

82

 

     Thư viện Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên xin trân trọng giới thiệu đến Quý bạn đọc./.