Thành lập Bệnh viện Cây trồng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên(05/07/2016)

Bệnh viện Cây trồng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên thuộc Dự án: “Thiết lập, vận hành Bệnh viện chăm sóc sức khỏe cây trồng và sử dụng dữ liệu của Bệnh viện cây trồng trong Ngân hàng kiến thức cây trồng” gọi tắt là Dự án Bệnh viện Cây trồng “Plant Clinics” – Plantwise Việt Nam được Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS)…