DANH MỤC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP NHÀ NƯỚC, CẤP BỘ VÀ CẤP TỈNH ĐANG THỰC HIỆN TỪ 2011-2016(16/06/2016)

DANH MỤC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP NHÀ NƯỚC, CẤP BỘ VÀ CẤP TỈNH ĐANG THỰC HIỆN TỪ 2011-2016 Đơn vị: VIỆN KHKT NÔNG LÂM NGHIỆP TÂY NGUYÊN   TT Tên đề tài/dự án Chủ nhiệm đề tài/dự án Thời gian thực hiện   I Đề tài/Dự án cấp Nhà nước       1 ĐTĐL: Nghiên cứu phát triển sản xuất ca cao bền vững tại…