Cán bộ Viện Khoa học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên tham gia khóa học ngắn hạn về kỹ thuật lai hoa Hồ tiêu tại Indonesia