Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Xuân Hòa

Phó trưởng bộ môn: ThS. Lê Đăng Khoa

Điện thoại: 0262.3862091

Email: hoawasi@yahoo.com 

1. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

– Đề xuất các nhiệm vụ cứu nghiên khoa học công nghệ, sản xuất thử nghiệm hàng năm và dài hạn về phòng, trừ các đối tượng sâu, bệnh hại cây trồng vùng Tây Nguyên.

– Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, sản xuất thử nghiệm và chuyển giao công nghệ về lĩnh vực bảo vệ thực vật.

– Nghiên cứu áp dụng công nghệ sinh học phục vụ cho việc sản xuất các chế phẩm sinh học phòng, trừ sâu, bệnh hại cây trồng và phân hủy vỏ cà phê.

– Tham gia công tác đào tạo, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về bảo vệ thực vật.

– Khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật

– Phân tích tuyến trùng và nấm cho xác định các tác nhân gây bệnh cây trồng

– Hướng dẫn và đào tạo sinh viên đại học và cao học

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện phân công

2. CÁC ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

2.1. Các đối tượng nghiên cứu

2.1.1. Sâu hại trên cà phê, hồ tiêu, điều, ca cao:

– Cây cà phê: rệp xanh (Coccus viridis), rệp nâu (Saissetia hemisphaerica), rệp sáp hại quả (Planococcus kraunhiea), rệp sáp hại rễ (Planococcus lilacinus), mọt đục quả (Hypothenemus hampei), mọt đục cành (Xyleborus morstatii), ve sầu.

– Cây tiêu: rệp sáp hại rễ (Pseudococcus spp.)

– Cây ca cao: mối, bọ xít muỗi (Helopeltis antonii).

– Cây điều: sâu đục ngọn điều (Alcides sp.), bọ xít muỗi (Helopeltis antonii).

2.1.2. Bệnh hại trên cà phê, hồ tiêu, điều, ca cao và bơ:

– Cây cà phê: bệnh gỷ sắt (Hemileia vastatrix), bệnh khô cành khô quả (Colletotrichum spp.), bệnh nấm hồng (Corticium salmonicolor), bệnh vàng lá thối rễ (tuyến trùng Pratylenchus coffeaeMeloidogyne spp.), bệnh do tảo nâu.

– Cây tiêu: bệnh vàng lá chết chậm (tuyến trùng Meloidogyne spp. và nấm Fusarium solani), bệnh héo chết nhanh (Phytophthora spp.).

– Cây ca cao: bệnh do nấm Phytophthora spp. (bệnh thối quả, bệnh nứt thân xì mủ), bệnh do tảo.

– Cây điều: bệnh thối ngọn điều (Pestalozzia sp.)

– Cây bơ: bệnh đốm đen hại quả bơ, bệnh do nấm Phytophthora spp. và Fusarium spp.

2.1.3. Vi sinh vật có ích trong nông nghiệp:

– Nấm: Trichoderma spp., Fusarium spp., Aspergillus spp., Beauveria spp., Metarhizium spp., Paecelomyces sp.

– Vi khuẩn:  Psedomonas spp., Bacillus spp., Lyzobacter spp.

– Xạ khuẩn: Streptomyces spp.

2.2. Các kết quả đạt được

– Xác định thành phần sâu, bệnh hại trên một số cây công nghiệp và cây ăn quả chủ lực tại Tây nguyên như: cà phê, tiêu, ca cao, điều, bơ, macca.

– Xây dựng các quy trình phòng trừ sâu bệnh hại cây cà phê, tiêu, ca cao, điều.

– Soạn thảo: “Sổ tay hướng dẫn  phòng trừ sâu bệnh hại cà phê”

– Tham gia soạn thảo: “Kỹ thuật trồng, thâm canh, chế biến và bảo quản hồ tiêu”

– Chế phẩm Tricô-VTN phòng bệnh do nấm Phytophthora spp.

– Chế phẩm sinh học CPVTN3 phân hủy vỏ cà phê làm phân bón hữu cơ

– Xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất hồ tiêu theo hướng GAP

– Xây dựng quy trình phòng trừ bọ xít muỗi trên cây cacao

– Xây dựng quy trình phòng chống bệnh vàng lá, thối rễ cà phê tái canh

– Xây dựng quy trình tái canh cà phê

3. CÁC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG 5 NĂM GẦN ĐÂY  (2010-2016)

TT

Tên đề tài/dự án

Thời gian thực hiện

Cấp quản lý

1

Chọn lọc các chủng nấm ký sinh không gây bệnh Fusarium oxysporum có khả năng hạn chế sự phát triển của một số loài tuyến trùng gây hại chính trên cây cà phê và cây tiêu tại Tây Nguyên

2010 – 2013

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

2

Chọn lọc các chủng vi khuẩn Pseudomonas đối kháng với nấm gây bệnh hại rễ cây hồ tiêu và cà phê tại Tây Nguyên

2011 – 2012

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

3

Gói thầu LD/CQS/R&D 05: Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao biện pháp phòng trừ tổng hợp hội chứng vàng lá trên cây cà phê vối tại Lâm Đồng

2011 – 2012

Ban Quản lý Dự án Cạnh tranh Nông nghiệp Lâm Đồng – Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Lâm Đồng

4

Gói thầu LD/SSS/R&D 02/2012 Mở rộng chủ đề: “Nghiên cứu ứng dụng  và chuyển giao biện pháp phòng trừ tổng hợp hội chứng vàng lá trên cây cà phê vối  tại  Lâm Đồng

2012 – 2013

5

Nghiên cứu tuyến trùng hại hồ tiêu, cà phê và giải pháp khoa học công nghệ phòng trừ hiệu quả ở các vùng sản xuất trọng điểm

2012 – 2014

Bộ Nông nghiệp & PTNT

6

Chọn lọc, ứng dụng một số chủng nấm ký sinh côn trùng trong đất có khả năng phòng trừ một số côn trùng hại rễ trên cây cà phê tại Đăk Lăk

2012 – 2015

Sở Khoa học và Công nghệ Đăk Lăk

7

Nghiên cứu phát triển các giải pháp tái canh cà phê tại Tây Nguyên – Việt Nam (Hợp tác với Công ty THHH  Syngenta Việt Nam)

2013 – 2016

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên

8

Nghiên cứu một số biện pháp phòng trừ bệnh do nấm Phytophthora sp. gây hại cho giống bơ TA1 và Booth 7 thời kỳ kinh doanh (thuộc Dự án Sản xuất thực nghiệm giống bơ TA1 và Booth 7)

2014 – 2015

Bộ Nông nghiệp & PTNT

9

Thử nghiệm khả năng phòng trừ nấm Phytophthora spp. gây hại trên cây tiêu và ca cao của thuốc WASI – Phos 73 DD (Đề tài nghiên cứu cấp cơ sở)

2014 – 2015

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên

110

Đánh giá hiệu quả của dịch chiết xuất vỏ cây quế trong phòng trừ tuyến trùng và nấm bệnh gây hại rễ cây cà phê (Đề tài nghiên cứu cấp cơ sở)

2014 – 2015

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên

11

Nghiên cứu nguyên nhân chính gây chết cà phê tái canh và đề xuất giải pháp khắc phục (Đề tài nghiên cứu cấp bộ)

2014 – 2017

Bộ Nông nghiệp & PTNT

12

Nghiên cứu sử dụng cây dã quỳ (Tithonia diversifolia) phòng trừ tuyến trùng và nấm bệnh gây hại cây cà phê (Đề tài nghiên cứu cấp cơ sở)

2015 – 2016

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên

13

Phòng trừ sâu bệnh hại trên cây hồ tiêu, tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ phòng trừ sâu bệnh hại cây hồ tiêu (Đề tài nhánh)

2015 – 2016

Sở Khoa học và Công nghệ Đăk Lăk

14

Đánh giá tính kháng tuyến trùng của một các kí hiệu cà phê vối và một số chất chỉ thị sinh hóa (thuộc dự án Hợp tác trong lĩnh vực phát triển cà phê bền vững phối hợp với công ty Nestlé Việt Nam)

2015 – 2016

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên

15

Nghiên cứu sản xuất chế phẩm sinh học phục vụ nông nghiệp (Đề tài thuộc Nhiệm vụ thường xuyên)

2015 – 2017

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

16

Thực hiện các hợp đồng dịch vụ khảo nghiệm thuốc phòng trừ sâu bệnh hại trên cây cà phê, hồ tiêu, cao cao … với các công ty:

– Công ty TNHH Syngenta Việt Nam

– Công ty TNHH Bayer Việt Nam

– Công ty khử trùng (VFC)

– Công ty thuốc trừ sâu Sài Gòn (SPC)

– Công ty Adama Việt Nam

Công ty TNHH Map Pacific Việt Nam

– Công ty TNHH DuPont Việt Nam

– Công ty TNHH Công nghiệp Makhteshim Agan Việt Nam

– Công ty TNHH Kỹ thuật Mã Việt Mỹ

– Công ty TNHH Việt hóa nông

– Công ty Cổ phần Nông Việt

– Công ty BASF Việt Nam

– Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật An Giang

– Công ty Nông dược HAI

2010 – 2016

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên


HÌNH ẢNH VỀ SẢN PHẨM VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐƠN VỊ