Kế toán trưởng : CN. Ngô Đức An

Điện thoại: 0262.3862100

E-mail: anbmt@gmail.com

  1. CHỨC NĂNG:

Phản ánh đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh vào chứng từ kế toán, sổ kế toán và báo cáo tài chính.

Phản ánh kịp thời, đúng thời gian quy định thông tin, số liệu kế toán.

Phản ánh rõ ràng, dễ hiểu và chính xác thông tin, số liệu kế toán.

Phản ánh trung thực hiện trạng, bản chất sự việc, nội dung và giá trị của nghiệp vụ kinh tế, tài chính.

Thông tin, số liệu kế toán phải được phản ánh liên tục từ khi phát sinh đến khi kết thúc hoạt động kinh tế tài chính; số liệu kế toán phản ánh kỳ này phải kế tiếp theo số liệu kế toán kỳ trước.

Phân loại, sắp xếp thông tin, số liệu kế toán  theo trình tự có hệ thống và có thể so sánh được.

  1. NHIỆM VỤ:

Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán theo: “Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán Việt Nam” ban hành kèm theo Quyết định số 87/2005/QĐ-BTC ngày 01/12/2005 và “Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp” ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ Tài chính.

Kiểm tra giám sát các khoản thu chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán.

Phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mưu đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của Viện.

Cung cấp thông tin, số liệu kế toán cho các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.