Cà phê nitơ, xu hướng mới trong pha chế và uống cà phê