BẢNG GIÁ SẢN PHẨM GIỐNG CÂY TRỒNG, PHÂN BÓN LÁ VÀ MEN VI SINH